Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant is een laagdrempelige organisatie die zich bezighoudt met alle vragen rondom autisme en onderwijs. In Zuidoost-Brabant heeft het Autisme Steunpunt zich sinds 2003 ontwikkeld tot een expertisecentrum autisme & onderwijs. Het Autisme Steunpunt hoort bij de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) en is onderdeel van hun Externe Dienstverlening. De medewerkers komen uit verschillende vormen van speciaal onderwijs en hebben jarenlange ervaring met en kennis over onderwijs aan leerlingen en studenten met een autismespectrumstoornis (ASS).

De medewerkers hebben expertise op het gebied van

 • Leerlingen met Autismespectrumstoornissen (ASS)
 • ASS en bijkomende diagnoses als Hoogbegaafdheid, TOS, (L)VB, dyslexie, gehoor- en motorische problemen
 • ASS bij meisjes
 • Psycho-educatie onder andere via Brainblocks
 • Gesprekken voeren met leerlingen met ASS
 • Gesprekken voeren met ouders
 • Begeleiding van onderwijsprofessionals met ASS
 • Thuiszittersproblematiek
 • Intervisie
 • Gedragsproblematiek
 • Klassenmanagement
 • Onderzoek naar intelligentie, sociaal emotionele leeftijd en bredere beeldvorming
 • Beeldvorming via de ASSwijzer
 • Dyslexie, dyscalculie en leerproblemen
 • Executieve Functies en Leren leren
 • Prikkelverwerkingsproblemen/sensorische informatieverwerking
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals TOS en selectief mutisme
 • Gedragsstoornissen zoals ADHD, ADD of ODD
 • Meervoudige beperkingen zoals doofblindheid of lichamelijk- en verstandelijke beperking
 • De overstap van po naar vo
 • Professionalisering Coaching
 • Passend Onderwijs advies

Zij werken samen met hun collega’s van de Externe Dienstverlening van SSOE die aanvullend kennis hebben op het gebied van:

 • (Licht)Verstandelijke Beperking
 • Syndroom van Down
 • Motoriek (o.a. DCD, NAH, CP)
 • Ziektebeelden (o.a. kanker, Jeugdreuma, spierziekten, SOLK, FASS)
 • Emotionele ontwikkeling
 • Sociaal emotionele begeleiding (o.a. Rots en Water, Kids skills)
 • Het jonge kind
 • Numicon
 • Didactiek
 • Leerlijnen
 • Werkhouding
 • Leerlingbegeleiding
 • Beeldbegeleiding
 • Co-teaching en coaching leerkrachten en IB-ers
 • Procesbegeleiding
 • Pre-teaching
 • Spraakontwikkeling en logopedie
 • Ondersteunende communicatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Professionalisering op bovenstaande expertise
 • Brugklastraining
 • Hoogsensitiviteit

Afspraken met SWV Helmond-Peelland PO

Het Autisme Steunpunt ontvangt middelen van SWV Helmond-Peelland PO en 3 andere SWV-en, waaruit ze de volgende activiteiten onderneemt:

 • Het in stand houden van de website www.autismesteunpunt.nl
 • Het gratis beantwoorden van telefonisch en per mail gestelde vragen scholen en ouders
 • Downloads plaatsen op de site, zodat ze voor scholen makkelijk beschikbaar zijn
 • Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen
 • Deelnemen aan regionale en landelijke autisme overleggen
 • Een bijdrage aan iedere nieuwsbrief van het SWV Helmond-Peelland PO
 • Een ouderavond houden voor de ouders van leerlingen met autisme van SWV Helmond-Peelland PO in het voorjaar
 • Consultaties (expertise arrangementen) uitvoeren op scholen bij vragen over een leerling met autisme. Een aanvraag voor een consultatie kan telefonisch bij de gedragsdeskundigen van het SWV Helmond Peelland PO of door de school zelf aangevraagd worden.
 • Op verzoek van scholen invullen van licht en intensieve arrangementen die zijn toegekend vanuit Kans!overleggen door het SWV voor leerlingen met (vermoeden van) autisme.
 • Een periodieke nieuwsbrief met informatie over autisme en onderwijs. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden op www.autismesteunpunt.nl

Het Steunpunt zal enkele malen per jaar overleg hebben met de coördinator en pedagogen van het SWV Helmond-Peelland PO. Naast de afgesproken diensten, kunnen scholen zelf ook diensten van het Steunpunt aanvragen. Bekijk op de site onder ‘ons-aanbod’ de diensten en professionaliserings trajecten van het Steunpunt. Ook is er ruimte voor maatwerk. Neem hiervoor contact op via de site, mail of telefoon.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant denkt mee over Passend Onderwijs en helpt scholen passend onderwijs te bieden aan leerlingen met autisme. Wat goed is voor leerlingen met autisme, is goed voor alle leerlingen die behoefte hebben aan structuur!

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Saskia Sliepenbeek, Dana van den Dungen en Monique Schoenmakers
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
Telefoon: 088 - 214 01 02

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!