Bestuursondersteuningsprofiel SWV Helmond-Peelland PO

Waarom een BOP?

De schoolbesturen binnen samenwerkingsverband Helmond-Peelland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen binnen de regio. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de route naar deze ondersteuningsvoorzieningen toe. Om te zorgen dat door alle scholen en besturen invulling gegeven kan worden aan deze verantwoordelijkheid, is het van belang een goed beeld te hebben van de bestaande ondersteuningsvoorzieningen en de ontwikkelingen daarin. Scholen en besturen weten op die manier van elkaar waar zij sterk in zijn en waar zij in het geval van handelingsverlegenheid om raad kunnen vragen. Daarnaast kan het samenwerkingsverband, met behulp van dit beeld, inzicht krijgen in de mogelijke (collectieve of lokale) lacunes in het dekkend netwerk. Die lacunes kunnen duiden op een ontwikkelbehoefte die opgepakt kan worden binnen het samenwerkingsverband als lerende organisatie. Ten derde speelt de informatie een rol in het verkrijgen van zicht op de wijze waarop scholen en besturen de ondersteuningsmiddelen die zij van het samenwerkingsverband ontvangen, inzetten ten bate van (ontwikkeling op) de doel- en resultaatgebieden van passend onderwijs. Tenslotte vormt de informatie input voor de kwaliteitszorgcyclus van het samenwerkingsverband. De output van deze cyclus vormt de basis voor rapportage aan de onderwijsinspectie.

Informatie verzamelen: SOP of BOP?

De informatie die nodig is om bovenstaande vier doeleinden te dienen kan op veel verschillende manieren worden opgehaald en verwerkt. Binnen SWV Helmond-Peelland is, mede gezien de grote mate van autonomie die er bij de schoolbesturen ligt, gekozen voor een methode die zo min mogelijk sturing geeft aan het hoe, maar vooral aangeeft wat er aan informatie beschikbaar moet zijn. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk dat al hun scholen beschikken over een actueel schoolondersteuningsprofiel. In dit bestuursondersteuningsprofiel wordt de informatie uit de schoolondersteuningsprofielen gecombineerd om een beeld te geven van de specifieke mogelijkheden, grenzen, ambities en (gerealiseerde) ontwikkelingen op bestuursniveau.

Basisondersteuning: basisarrangement en specifieke ondersteuning

De term ‘specifieke mogelijkheden’ is in bovenstaande alinea bewust dikgedrukt. De ondersteuning waarop het bestuursondersteuningsprofiel betrekking heeft gaat namelijk om de specifieke ondersteuningsmogelijkheden van de scholen die onder het bevoegd gezag ressorteren. Het bestuursondersteuningsprofiel heeft geen betrekking op datgene waarvan is afgesproken dat dit op álle scholen binnen het samenwerkingsverband, als onderdeel van de basisondersteuning, verplicht aanwezig is (de inhoudelijke lat van basisondersteuning). In de weergave hieronder is dit schematisch weergegeven. Het bestuursondersteuningsprofiel gaat over het groene gedeelte.

Koppeling met de bestuursmonitor en review

Het bestuursondersteuningsprofiel bestaat uit een uitgebreid en inhoudelijk onderbouwd antwoord op vier open, kwalitatieve vragen over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen en bestuur. Aan schoolbesturen wordt gevraagd om een weliswaar zo objectief mogelijk, maar levendig en genuanceerd beeld te schetsen van de ondersteuningsmogelijkheden binnen hun organisatie. Met de introductie van het bestuursondersteuningsprofiel wordt de reeds bestaande bestuursmonitor niet overboord gegooid, maar wel ingekort. De bestuursmonitor krijgt hiermee de vorm van een inventarisatie van relevante kwantitatieve kengetallen. Bestuursmonitor (kwantitatief) en BOP (kwalitatief) vullen elkaar op deze manier aan en  vormen samen de input voor het jaarlijkse reviewgesprek dat de coördinator van het samenwerkingsverband met de respectievelijke besturen voert. De resultaten van deze reviewgesprekken vormen, samen met de informatie uit beide documenten, een belangrijke bron voor de cyclus van kwaliteitszorg.

Downloads & formulieren

Hiernaast vind je diverse links naar handige documenten of websites. Mis je hier nog documenten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!