SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

Ahoewel het samenwerkingsverband in alle gevallen zo zorgvuldig mogelijk handelt, kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken of met genomen besluiten. Daarom is er in de wet op passend onderwijs voorzien in bezwaarprocedures.

Een bezwaarprocedure met betrekking tot het ondersteuningsaanboddat een school kan bieden of tot een besluit rondom toelating en verwijdering.

Een bezwaarprocedure met betrekking tot de toelaatbaarheid tot een Speciale school voor basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO)

Een bezwaarprocedure met betrekking tot het ondersteuningsaanbod dat een school kan bieden of tot een besluit rondom toelating en verwijdering

Wanneer een kind wordt aangemeld op een reguliere basisschool dan heeft deze school (formeel het bestuur van de school) zes weken de tijd om een beslissing te nemen m.b.t. aanname of afwijzing. Dit besluit dient natuurlijk wel onderbouwd te zijn. Wanneer de school besluit om de leerling niet te plaatsen blijft men verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende onderwijsplek voor deze leerling. Wanneer ouders het  niet eens zijn met het besluit rondom toelating of met het ondersteuningsaanbod dat door de school geformuleerd wordt, kan men de onderstaande procedure volgen.

Achtereenvolgens kan men de volgende stappen nemen

A:  Allereerst dient men het betrokken bestuur schriftelijk te laten weten dat men het niet eens is met het besluit, met vermelding van redenen.  Het bestuur wordt verzocht om het besluit te heroverwegen.

Het betrokken bestuur is verplicht om binnen vier weken te antwoorden. Binnen deze termijn is men ook verplicht om een gesprek met de bezwaarmaker aan te gaan waarin deze de bezwaren kan toelichten.

Na uiterlijk 4 weken neemt het betrokken bestuur een nieuw besluit. Dit kan een bevestiging zijn van het eerder genomen besluit.

B: Wanneer de bezwaarmaker ook met dit besluit niet akkoord kan gaan staat de weg open naar de “landelijke geschillencommissie passend onderwijs” (http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo )

C: De Geschillencommissie geeft een advies af. Het schoolbestuur is niet gehouden om dit advies onverkort op te volgen.

D: Civiele procedure.

 

Een bezwaarprocedure met betrekking tot de toelaatbaarheid tot een Speciale school voor basisonderwijs ( SBO) of Speciaal Onderwijs ( SO)

Voor de toelating van een kind tot het SBO of SO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. Deze TLV wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Wanneer ouders het niet eens kunnen zijn met het besluit van het samenwerkingsverband, of met het verloop van de procedure, dan kan men een bezwaar indienen bij de bezwaarschriftencommissie van het samenwerkingsverband.

De bezwaarschriftencommissie zal een advies verstrekken aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband betreffende de bezwaarschriften die zij ontvangt. Zaken die aan de orde komen zijn: zijn de procedures om tot dit besluit te komen zorgvuldig verlopen? Zijn de gronden waarop het besluit is gebaseerd goed weergegeven? Voordat de bezwaarschriftencommissie tot een advies komt, nodigt ze het bestuur van het samenwerkingsverband als verweerder, uit om een verweerschrift te schrijven. In een hoorzitting zal de bezwaarschriftencommissie beide partijen horen om tot een gewogen advies te komen. Direct na de hoorzitting stelt de bezwaarschriftencommissie een advies op voor het bestuur van het samenwerkingsverband en nadat dit door de secretaris op papier is gezet, wordt dit zo spoedig mogelijk verzonden aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het samenwerkingsverband beslist binnen vier weken, mede op grond van het advies van de bezwaarschriftencommissie, of het bezwaar gegrond of ongegrond is en brengt de bezwaarmaker in een beschikking (beslissing op bezwaar) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt als onderdeel bijgevoegd. Als de bezwaarmaker niet kan instemmen met het genomen besluit op bezwaar, staat voor hem de weg open naar de bestuursrechter die zitting heeft in de Rechtbank Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Een eventueel bezwaarschrift kunt u richten aan :

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, Postbus 551, 5700 AN  HELMOND