Informatie voor Ouders

Passend Onderwijs

Passend onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. 

Onze missie

“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings en zorgaanbod."

Keuze basisschool

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool. De keuze van een school kan best lastig zijn. Ligt de school in de buurt? Gaan andere kinderen uit het gezin of vriendjes of vriendinnetjes naar een bepaalde school? Op welke school kan mijn kind zich optimaal ontwikkelen? En sluit het onderwijs aan en de lesmethode aan bij mijn kind?

Iedere school werkt volgens een basisprofiel. Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig dan kun je dit vinden in het school ondersteuningsprofiel (SOP). In dit profiel staat beschreven welke ondersteuning een school kan geven. Op deze manier vind je het meest passende onderwijs voor jouw kind. Lukt dat niet? Dan heeft de school zorgplicht en gaan jullie samen op zoek naar een school waar je kind die extra ondersteuning wel krijgt. Daarover hebben scholen onderling afspraken gemaakt.

Wat is het samenwerkingsverband?

Scholen werken met elkaar samen in een samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland werken scholen uit 10 gemeenten met elkaar samen om een dekkend onderwijsaanbod te bieden. Het doel is om alle kinderen op een passende onderwijsplek te krijgen. Wil je weten welke scholen er onder het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO vallen? Hier vind je het overzicht.

Schoolbesturen bekijken

Wat kan het samenwerkingsverband betekenen voor ouders?

Iedere school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning, wat ervoor zorgt dat een kind in ontwikkeling kan komen. Wanneer een kind, ondanks de ingezette interventies, onvoldoende in ontwikkeling komt, kan het samenwerkingsverband (SWV) gevraagd worden om mee te denken. Dit kan door middel van:

  • Een telefonisch consult op verzoek van ouders en/ of school;
  • De gedragsdeskundige kan op aanvraag eventueel aansluiten bij een overleg;
  • Het aanvragen van een Kans!overleg door school. 

Consultatie en advies

Bij zorgen over het onderwijs- en ontwikkelingsperspectief van je kinderen is het goed om zo snel mogelijk met de school in gesprek te gaan. Samen kan besproken worden welke extra ondersteuning vanuit de school geboden kan worden. Wanneer de basis- en extra ondersteuning vanuit de school niet voldoende lijkt te zijn dan kan contact opgenomen worden met het SWV. De gedragsdeskundigen van het SWV kunnen samen met andere betrokkenen meedenken en adviseren over passend onderwijs. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze gedragsdeskundigen.

Kans!overleg

Is er al ingezet op extra ondersteuning en blijven er vragen spelen over de ontwikkeling van het kind en/of zijn er twijfels over de meest passende school? Dan kan je kind in aanmerking komen voor het Kans!overleg. In het Kans!overleg bepalen we samen op welke wijze je kind het beste ondersteund wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. 

Samen met ouders, gemeente en professionals gaan we op zoek naar passende ondersteuning voor je kind. Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

  • Voor- en vroegschoolse voorziening of organisatie
  • Primair onderwijs
  • Gemeente

Download de flyer.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Het kan zijn dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat een plek binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs passender is. In dat geval moet er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Staat je kind nog niet ingeschreven bij een reguliere basisschool dan wordt vooraf  het SWV betrokken. Wanneer jouw kind al op de basisschool zit, dan heeft deze school de zorgplicht en wordt de aanvraag door de betreffende school gedaan.

Voorafgaand aan de TLV-aanvraag vindt een overleg met de gedragsdeskundige van het SWV plaats, daarna kan het Triadegesprek plaatsvinden. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, onafhankelijke deskundigen, de verwijzende school/ vroeg- en voorschoolse voorziening en de toekomstige school. Vanuit het Triadegesprek komt een aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring. Deze aanvraag wordt dan bij het SWV ingediend.

Meer informatie over de TLV-aanvraag

Bestuursondersteuningsplan

De schoolbesturen binnen samenwerkingsverband Helmond-Peelland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen binnen de regio. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de route naar deze ondersteuningsvoorzieningen toe. Om te zorgen dat door alle scholen en besturen invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid is het van belang een goed beeld te hebben van de bestaande ondersteuningsvoorzieningen en de ontwikkelingen daarin. Dit is beschreven in een bestuursondersteuningsplan. Meer informatie en achtergrond hebben we op een aparte pagina beschreven.

 

Ga naar Bestuursondersteuningplan

Leren van en met elkaar

Het SWV organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor ouders rondom bepaalde thema’s bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, hechting en autisme. Bekijk de agenda voor de geplande bijeenkomsten.

Agenda bekijken

Bekijk de animaties

We hebben drie animaties gemaakt waarin kiezen voor de juiste school, passend onderwijs, zorgplicht uitgelegd worden. Wil je meer lezen over passend onderwijs? Op de website van de rijkoverheid vind je meer informatie.

Hoe kies ik een school?

Wat is passend onderwijs?

Wat is zorgplicht?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!