Terug naar nieuwsbrief overzicht

Samen aan de slag

Ontwikkelingen Projectgroep Taal

Het zijn roerige tijden. Ook binnen ons samenwerkingsverband zijn de effecten van de crisis zichtbaar waar kinderen, ouders, professionals en organisaties mee dealen. Het tekort aan gekwalificeerd personeel in o.a. onderwijs en zorg bemoeilijkt het vinden van snelle oplossingen. Met name de wachtlijstproblematiek speelt momenteel bij meerdere instellingen. Juist daarom denken wij vanuit de projectgroep dat (nog beter) samenwerken en (nog) slimmer organiseren essentieel zijn om het verschil te maken. Daarbij voelen we ook draagvlak vanuit de professionals binnen ons samenwerkingsverband, afgaande op het aantal ingevulde vragenlijsten en de positieve reacties op het project Taal. 

Waardevolle input
De projectgroep is bezig met het verzamelen en ordenen van informatie uit de vragenlijsten van september. Tijdens de eerste analyses merken we o.a. dat er vanuit scholen en andere organisaties veel behoefte is aan uitwisseling van taalexpertise, maar dat professionals die dat kunnen/willen bieden vaak zeer gebonden zijn aan de primaire taken binnen de organisatie. Personele krapte heeft daar ook vaak mee te maken.  Gelukkig willen verschillende professionals betrokken zijn bij het project. We zijn dankbaar voor deze respons, dat helpt bij de verdere invulling van de werkgroepen. We kijken naast inbreng van kennis, expertise en netwerk ook naar een afvaardiging uit verschillende organisaties vanuit de tien gemeenten die het SWV Helmond-Peelland PO telt. 

Organisatie project Taal
De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, projectgroep en verschillende werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van o.a. de gemeente, GGD, Kentalis, Taalbrug en het SWV Helmond-Peelland PO. De stuurgroep wordt door de projectgroep geïnformeerd over de ontwikkelingen, als draagvlak voor het te voeren beleid. Met mandaat van de bestuurders kan de projectgroep doelen opstellen en deze uitzetten binnen de werkgroepen. Hierin zitten professionals die in de dagelijks vaak werkzaam zijn met kinderen, ouders en andere professionals. Zij hebben een belangrijke signalerende functie en kunnen de projectgroep voorzien van informatie en actiepunten. Deze input kan weer leiden tot nieuwe beleidspunten en bestuurlijke keuzes binnen de stuurgroep en de gemeenten.

De projectgroep en een deel van de werkgroepen komen op woensdag 2 november a.s. voor het eerst bij elkaar. Daarna volgt een bijeenkomst met de projectgroep en stuurgroep, waarna de werkgroepen concreet aan de slag gaan. Dan zijn we echt van start. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Samen sterk 
Er zijn veel verschillende projectgroepen en organisaties die een belangrijk verschil maken in onze maatschappij. De Projectgroep Taal wil benadrukken dat zij niet in plaats van komen, maar vooral wil samenwerken en gebruik maken van bestaande netwerken en projecten. Daarbij is het uitgangspunt om elkaar te versterken en te gaan voor slimme verbindingen. Zo zijn er in de afgelopen periode lijntjes gelegd met o.a. de scholenkringen, gemeenten en De Kempel. We willen graag weten waar de speerpunten liggen en afstemmen waar nodig. 

Een dekkend en passend ondersteuningsaanbod binnen SWV Helmond-Peelland PO blijft het grote doel. Vanuit dit project ligt de focus op kinderen uit een taalarme omgeving, nieuwkomers, NT2-leerders, kinderen met een TOS en voor elk kind met een specifieke ondersteuningsvraag. 

Namens het SWV Helmond-Peelland PO,

 

Manon de Groot en Paul Nijhof

Projectgroep Taal

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!