Terug naar nieuwsbrief overzicht

Uitspraak Klachtencommissie

Lees twee nieuwe cases

Als SWV Helmond-Peelland PO volgen we nauwgezet de uitspraken van de Landelijke Klachtencomissie Onderwijs (LKC). We willen leren van deze uitspraken en waar nodig onze scholen tijdig adviseren. In deze nieuwsbrief twee uitspraken van de LKC. Ter lering én advisering.

Klacht één:
Klacht over directeur van de school: optreden in de klas en bejegening is gedeeltelijk gegrond. De school had voor de leerling een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen.

Situatie
De leerling van een basisschool heeft in de klas een aanval van grote boosheid. De leerling wordt in de klas vastgehouden door de stagiaire. De directeur staat voor de deur, zodat de leerling niet kan ontsnappen. De leerkracht is ook in het lokaal. De ouders zijn het met deze aanpak niet eens. De vader gaat daarover nog dezelfde middag in gesprek met de directeur. Hij vindt dat hij in dit gesprek door de directeur onheus wordt bejegend. De ouders dienen over beide zaken een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht over de aanpak in het klaslokaal is gegrond, de klacht over de bejegening door de directeur is ongegrond.

Toelichting
De school heeft over de leerling al langer grote zorgen, zij kunnen hem niet meer de benodigde ondersteuning geven. De school heeft verzuimd een ontwikkelingsperspectief voor de leerling op te stellen en heeft onvoldoende geanticipeerd op het gedrag van de leerling dat zich in de klas herhaalt. De klacht tegen de directeur is onvoldoende komen vast te staan. 
 

Klacht twee:
Klacht over grondslag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) niet-ontvankelijk. De klacht over bejegening tijdens de aanvraagprocedure van de TLV is gedeeltelijk gegrond, omdat niet aan een aantal zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Situatie
Een breed samengesteld multidisciplinair overleg besluit kort voor de zomervakantie dat een tweeling is aangewezen op speciaal basisonderwijs (sbo). De moeder is het hiermee niet eens. Toch meldt zij de tweeling alvast aan bij het sbo om te voorkomen dat daar, na gevoerde procedures, geen plaats meer mocht zijn. Moeder dient een bezwaarschrift in tegen de TLV. Later trekt zij dit weer in, omdat zij niet wil dat de tweeling bij het wegvallen van de TLV, alsnog van het sbo af moet. Daarna dient moeder een klacht in over de totstandkoming van de TLV.

Advies van de Commissie
De klacht over de grondslag van de TLV is niet-ontvankelijk.
De klacht over de bejegening tijdens de aanvraagprocedure is in zoverre gegrond, omdat de aan het multidisciplinair overleg te stellen zorgvuldigheidseisen onvoldoende is voldaan.

Toelichting
Een deel van de klacht is gericht tegen het fundament van de TLV: de juistheid van het onderzoek naar beide leerlingen en de juistheid van de deskundigenverklaringen. Daarover kan een oordeel worden verkregen via de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Het klachtrecht van de Wet op het primair onderwijs is niet bedoeld als vervanging voor een andere voorziening die op grond van een wettelijke regeling, niet zijnde een klachtenregeling voor de moeder openstaat of heeft opengestaan. Dit deel van de klacht is daarom niet-ontvankelijk.
Het multidisciplinair overleg is verankerd in de aanvraagprocedure van de TLV. De zorgvuldigheid verlangt dat ouders adequaat op de hoogte worden gesteld over alle bij dit overleg aanwezige gesprekspartners, het doel van het overleg en de te voorziene uitkomst. Verder dient er een zeker evenwicht te worden nagestreefd in het aantal personen per partij. Als voorzien kan worden dat de ouders het oneens zijn met de uitkomst, kunnen de ouders zich laten bijstaan door een vertrouwd persoon. Aan deze zorgvuldigheidsaspecten is onvoldoende voldaan. In zoverre is de klacht gegrond.

 

Geschillencommissie

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!