Terug naar nieuwsbrief overzicht

Column Erik Wissink

De eerste weken als directeur-bestuurder

Wat een mooie zin om te typen, mijn eerste weken als directeur-bestuurder van dit samenwerkingsverband en wat waren het mooie weken! Het lijkt net of in deze eerste weken allerlei zaken samenkomen. We zijn natuurlijk al geruime tijd bezig met het nieuwe ondersteuningsplan: “Met elkaar voor het kind”. Dit ondersteuningsplan werpt haar schaduw al ver vooruit. Na de meivakantie begonnen de voorbereidingen van nieuwe beleidsmaatregelen en procedures. Denk hierbij aan: de nieuwe TLV-procedure, maatregelen ter vermindering van de bureaucratie rondom herbeoordelingen, voorbereiden van het leerlingregistratiesysteem, met bestuurders nadenken over het financieel systeem van het SWV, het vormgeven van onderwijszorgarrangementen en meer.

Nieuwe TLV-procedure
Zoals bekend wordt het SWV in de nieuwe TLV-procedure eerder bij het aanvraagproces betrokken, om samen met de scholen na te denken of de TLV-aanvraag noodzakelijk is of dat er in samenwerking (scholenkringen) preventieve acties mogelijk zijn. Ook het nadrukkelijker regelen van (onafhankelijke) deskundigenverklaringen is in de procedure opgenomen. Zo krijgen we een onafhankelijk advies bij iedere TLV-aanvraag, waardoor scholen zelf niet meer zoeken naar deskundigen voor een formeel juiste aanvraag (hiermee zijn we dus af van de handtekeningenjacht).
Voor deze nieuwe procedure organiseerden we vier bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit de scholen. Hier ontvingen we veel positieve feedback. Er volgen in juni nog twee bijeenkomsten om de procedure definitief vast te stellen.

Herbeoordeling TLV’s
Het is nu ook mogelijk voor S(B)O-scholen om een herbeoordeling voor langere tijd aan te vragen, i.v.m. het verminderen van bureaucratie. Enkel voor een herbeoordeling waarbij het kind en/of systeemfactoren dermate stabiel zijn dat terugkeer regulier niet aan de orde is. Dit vraagt voor het SBO om een gerichte afweging in relatie tot de ontwikkeling van de ondersteuningsmogelijkheden in het regulier onderwijs en het streven om te komen tot inclusiever onderwijs.

Leerling registratiesysteem 
Momenteel focust een werkgroep zich op een nieuw registratiesysteem. Vooralsnog ligt het voorstel om te werken met Kindkans. Bij het laatste specialistenoverleg presenteerden we dit nieuwe systeem. In onze ogen past dit nieuwe systeem nog beter bij het SWV in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen. In het komende jaar gaan we de invoer van dit systeem met vertegenwoordigers vanuit de scholen verder voorbereiden.

Onderwijszorgarrangementen
We richten ons daarnaast op het organiseren van onderwijszorgarrangementen. Met de zorgpartners kijken we naar wat een kind nodig heeft gecombineerd met onderwijs. We handelen vanuit ‘één kind - één plan’. Samen met de beleidsambtenaren van onze gemeenten gaan we dit verder uitwerken.

Opstarten scholenkringen
Het is mooi om te merken dat een aantal scholenkringen al zijn opgestart, met afspraken over de vertegenwoordiging vanuit het SWV. In het specialistenoverleg hebben we met deze vertegenwoordigers nagedacht over het verder opstarten van scholenkringen. We hebben hoge verwachtingen van de beoogde nadere samenwerking binnen deze kringen, we zorgen er alert voor dat het geen “informatie dumpplek” wordt.

NIeuw financieel systeem
Last but not least hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad met een aantal schoolbesturen over het inrichten van het financiële systeem. Dit omdat we per 1 januari 2023 het TLV-verrekensysteem verlaten om gerichter te focussen op inhoudelijke ontwikkeling. Dit om de basisondersteuning te versterken en het niveau van de ondersteuningsmogelijkheden inzichtelijk te krijgen binnen het SWV.

Naast de genoemde ontwikkelingen willen we (gedeeltelijk) thuiszittende kinderen nog beter in beeld krijgen, naast het taalaanbod en leerrecht. Dit doen we met gemeentelijk partners, samen zetten we in op het beleid wat betreft onderwijszorgarrangementen. Zoals al eerder aangegeven; onderwijs kan de gestelde uitdagingen niet alleen aan.

Kortom, de eerste weken als directeur-bestuurder waren ontzettend mooi. Mij is het meer dan duidelijk; het is de wil om samen te werken wat telt. Samen het verschil voor kinderen maken. Wij zijn samen het SWV Helmond-Peelland PO. Dus met elkaar, voor het kind!
 

Bijeenkomst TLV

Erik Wissink

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!