Intensief

Intensief arrangement

Vraagstelling

1. We hebben een leerling die met intensieve ondersteuning (bovenop de basis en extra- ondersteuning)  weer verder kan binnen het huidige reguliere onderwijs.

2. We hebben een kind die met intensieve ondersteuning kan starten vanuit een voorschoolse setting op de meest passende plek binnen het reguliere onderwijs.

Doel

Het arrangement is in eerste instantie gericht op het versterken van de voor en vroegschoolse aansluiting en het bieden van kansen aan kinderen. Het arrangement is tevens beschikbaar voor kinderen die op een school zijn geplaatst, waarbij met een arrangement voortzetting op het huidige onderwijs gestimuleerd kan worden. De ondersteuningsvraag overstijgt de basisondersteuning en extra ondersteuning dat volgens het BOP/SOP geboden kan worden.

Inhoud

Het arrangement is beschikbaar voor kinderen waarbij de ondersteuningsvraag de basisondersteuning +BOP/ SOP overstijgt. De ondersteuningsbehoefte van het kind komt overeen met een SO profiel. Men verwacht met het arrangement dat het kind binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling komt.

Betrokken gemeente als partner: SWV Helmond-Peelland ondersteunt de school bij het verkennen van aanvullende financierings-, inzet- of begeleidingsmogelijkheden vanuit gemeentelijke budgetten.

Route

  1. Telefonisch consult door school met ondersteuningsvraag met gedragsdeskundige SWV.
  2. Na akkoord SWV wordt het Kans!aanvraagformulier ingevuld en geretourneerd.

  3. De aanvraag wordt multidisciplinair besproken in het Kans!overleg met school, ouders, vertegenwoordiger vanuit gemeente, SWV, voorschoolse voorziening en plaatsende partij. Indien nodig wordt extra expertise ingezet voor het Kans!overleg.

  4. Bij een positief besluit over toewijzing van een licht arrangement worden gelden bij beschikking overgemaakt naar het betreffende schoolbestuur van de plaatsende school.

  5. De financiële zorgplicht gaat over naar het SWV.

Terug naar de Arrangementen

Contactpersonen

Manon de Groot
Gedragsdeskundige
m.degroot@swv-peellandpo.nl
Emelie Bartelds
Gedragsdeskundige
e.bartelds@swv-peellandpo.nl
Eline Hansen
Gedragsdeskundige
e.hansen@swv-peellandpo.nl
Kans!overleg

Bekostiging

€ 5.000 per jaar van SWV aan schoolbestuur, ingaande 1e dag van de maand na akkoord in Kans!overleg. 


Evaluatie

Er vindt alleen een tussenevaluatie plaats als een school daarom verzoekt of de gedragsdeskundige van het SWV daar de noodzaak van ziet. Bij afgifte van een arrangement wordt de school gevraagd om een plan van aanpak te beschrijven in het handelingsgedeelte van het OPP, wat ondertekend is door de ouders en dit toe te voegen in het leerlingregistratiesysteem.

Eindevaluatie via Kans!overleg door een recent OPP en invullen evaluatieformulier.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!