SWV

menu_btn

Op deze website kunt u meer informatie  vinden over ons als samenwerkingsverband, passend onderwijs, formulieren downloaden en het laatste nieuws bijhouden. Heeft u opmerkingen/tips voor deze website, dan horen wij het graag!

 • over ons

  Algemene informatie over ons als samenwerkingsverband

  lees verder
 • ouders

  Hier vindt u alle informatie die u als ouder moet weten

  lees verder
 • scholen

  Hier vindt u alle informatie die u als school moet weten

  lees verder
 • vragen

  Vind hier veelgestelde vragen door ouders en scholen

  lees verder

Ouderfolder

Klik hier voor de ouderfolder

De ouders als educatieve partner

Ouders (verzorgers) en school hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. De betrokkenheid thuis levert een bijdrage aan het succes op school. Het SWV ziet ouders als gelijkwaardige partners. Ouders hebben een belangrijke stem bij het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Op deze wijze zijn zowel school als ouders eigenaar van de oplossing en voelen zij zich verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Dit past ook bij de inrichtingsfilosofie van het SWV. Zo decentraal mogelijk de juiste accenten leggen. Binnen het SWV gaan we er vanuit dat de besturen samen met hun scholen invulling geven aan het educatief partnerschap gericht op het vormgeven van een passend ondersteuningsaanbod. 

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal (Basis)Onderwijs

De reguliere basisscholen binnen ons samenwerkingsverband doen hun uiterste best om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Soms is het echter niet mogelijk om, binnen een gewone basisschool, alle ondersteuning te bieden die nodig is. Een plek op een andere basisschool of op de SBO of het SO is dan wellicht passender. De overstap naar SBO of SO kan echter niet zomaar. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs dient hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Hieronder staat, in het kort, de procedure weergegeven die hierbij gevolgd wordt.

 1. A: Voor een leerling die al ingeschreven staat op een basisschool

De basisschool constateert dat er niet voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. De basisschool bespreekt dit met U als ouder en gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend. Wanneer de uitkomst van het gesprek is dat er een andere basisschool is die de gewenste ondersteuning wel zou kunnen bieden dan is het aan de huidige basisschool om dit te bespreken met de beoogde basisschool. In samenwerking met U als ouder wordt de overstap dan geregeld. Wanneer gezamenlijk geconstateerd wordt dat verwijzing naar SBO of SO de beste optie is dan legt de basisschool dit advies voor aan twee afzonderlijke deskundigen. Bij wet is bepaald dat dit dienen te zijn: een orthopedagoog en iemand met kennis van de beperking waar de betreffende leerling mee te maken heeft (bv. Schoolarts, psycholoog, maatschappelijk-deskundige). Wanneer deze deskundigen het advies onderschrijven organiseert de basisschool een zogenaamde triade. Dit is een gesprek tussen ouders, basisschool en de betreffende school voor SBO of SO. Wanneer alle drie de partijen het eens zijn over de plaatsing op de betreffende school voor SBO of SO dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn door de volgende partijen: ouders/verzorgers, basisschool, ontvangende school voor SBO of SO, betrokken orthopedagoog, betrokken tweede deskundige en schoolbestuur of samenwerkingsverband (afhankelijk van wie de kosten draagt). Tevens wordt op het aanvraagformulier aangegeven wanneer een evaluatiegesprek plaatsvindt. Het samenwerkingsverband controleert of alle partijen het formulier getekend hebben en geeft, indien dit het geval is, een TLV af. Op de aangegeven datum (meestal een jaar na de plaatsing op SBO of SO) evalueren ouders, SBO/SO en de basisschool of de plaatsing op de school voor SO/SBO opgeleverd heeft wat men er van verwacht had. Tijdens dit gesprek komen ook de mogelijkheden voor eventuele terugplaatsing naar het regulier onderwijs aan de orde. De uitkomst van dit gesprek bepaalt of de TLV verlengd wordt.

B: Voor een leerling die nog niet ingeschreven staat op een basisschool.

In dit geval zijn er verschillende mogelijkheden:

1: Tijdens de aanmeldprocedure constateert de basisschool dat men niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De basisschool stelt dit vast aan de hand van informatie van de ouders en van bijv. de peuterspeelzaal of het Medisch Kinderdagverblijf. Verder wordt dezelfde procedure gevolgd als voor een een leerling die al ingeschreven stond.

2: Tijdens de voorschoolse periode wordt door de peuterspeelzaal of het Medisch Kinderdagverblijf (MKD)  al geconstateerd dat de betrokken leerling aangewezen is op SBO of SO. De Triade wordt dan gevormd door de ouders, de peuterspeelzaal of het MKD en de ontvangende school voor SBO of SO. Verder wijkt de procedure niet af van hetgeen er bij A beschreven is. Het evaluatiegesprek wordt dan gevoerd door SBO/SO en de ouders.