Primair Onderwijs

Consultatie en advies

Soms is een ondersteuningsvraag voor een leerling dermate complex dat de vraag niet beantwoord kan worden door de eigen school/het schoolbestuur. Ook kan het zijn dat de school/het schoolbestuur nog wel kan voldoen aan de ondersteuningsvraag, maar dat er zorgen zijn voor de toekomst. Voor deze vragen kan een beroep worden gedaan op de gedragsdeskundigen van het SWV. De gedragsdeskundige kan onafhankelijk mee oplopen, bovenbestuurlijk meedenken en dienen als gids. Dit kan eenmalig zijn of intensief, in de vorm van een telefonisch consult, aansluiten bij een MDO of via het Kans!overleg. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers of andere betrokkenen ook contact met de gedragsdeskundige opnemen, dit wordt altijd teruggekoppeld met de school die verbonden is aan deze leerling.

Arrangementen

Voor ieder kind op tijd de juiste extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van onderwijs inzetten. Dat is het uitgangspunt van het Samenwerkingsverband. Bij voorkeur geven we deze ondersteuning zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind. Hiervoor zijn diverse arrangementen ontwikkeld.

Door arrangementen preventief of intensief in te zetten, willen we ervoor zorgen dat het onderwijs zo passend mogelijk is en aansluit op de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Arrangementen bekijken

Kans!overleg

Is er al ingezet op extra ondersteuning en blijven er vragen spelen over de ontwikkeling van het kind en/of zijn er twijfels over de meest passende school? In het Kans!overleg bepalen we samen op welke wijze het kind het beste ondersteund wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. 

Samen met ouders, gemeente en professionals gaan we op zoek naar een passende onderwijsvorm voor het kind. Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

  • Voor- en vroegschoolse voorziening
  • Primair onderwijs
  • Gemeente

Meer weten over de route van het Kans!overleg? Op deze pagina vind je meer informatie.

Bekijk de flyer

Toelaatbaarheidsverklaring

Het kan zijn dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat een plek binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs passender is. In dat geval moet er een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd (TLV). 

Voor kinderen die niet staan ingeschreven bij een reguliere basisschool dient vooraf het SWV geïnformeerd te worden. Als een kind al is aangemeld op een school dan heeft deze school de zorgplicht en wordt de aanvraag door de betreffende school gedaan.

Voorafgaand aan de TLV-aanvraag vindt een Triadegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, onafhankelijke deskundigen, de verwijzende school/ vroeg- en voorschoolse voorziening en de toekomstige school. Vanuit het Triadegesprek komt een aanvraag voor de TLV, deze aanvraag loopt altijd via het SWV.

Aanvragen TLV

Via onderstaande button start je de TLV aanvraag. De TLV aanvraag moet uiterlijk voor 15 mei ingediend te zijn bij het SWV. Let op! Bij de TLV aanvraag hoort een handtekeningformulier. Informatie over de TLV aanvraag vind je hier. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over de TLV aanvraag? Neem dan contact op met Jacqueline van Gurp

TLV Aanvragen

Thuiszitters

Een van de speerpunten in het ondersteuningsplan van SWV Helmond-Peelland is een actief beleid voeren om thuiszitten te voorkomen. Met de schoolbesturen in het samenwerkingverband is de afspraak gemaakt om thuiszitters maandelijks te  melden bij het SWV. Hierdoor krijgen we inzicht om welke kinderen het gaat met als doel om sneller in actie te komen. Wat heeft de leerling nodig, hoe gaan we dat organiseren en wie hebben we daarvoor nodig? Meer weten over de aanpak van thuiszitters? We hebben het een en ander overzichtelijk bij elkaar gezet.

Lees meer over thuiszitters

Bestuursondersteuningsplan

De schoolbesturen binnen samenwerkingsverband Helmond-Peelland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen binnen de regio. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de route naar deze ondersteuningsvoorzieningen toe. Om te zorgen dat door alle scholen en besturen invulling wordt gegeven aan deze verantwoordelijkheid is het van belang een goed beeld te hebben van de bestaande ondersteuningsvoorzieningen en de ontwikkelingen daarin. Dit is beschreven in een bestuursondersteuningsplan. Meer informatie en achtergrond hebben we op een aparte pagina beschreven.

 

Ga naar Bestuursondersteuningplan

Digitale competentiemeter

In de regio Helmond werken po en vo scholen samen met het Raamwerk: Vast en zeker naar het vo'. Met name de lijst 'VO competenties' wordt veel gebruikt. Om de lijst gebruiksvriendelijker te maken is hij gedigitaliseerd en in LDOS beschikbaar gesteld voor alle scholen die vallen onder SWV PO Helmond. De digitale versie heet 'Competentiemeter' Hieronder vind je de handleiding van de digitale competentiemeter

Handleiding digitale competentiemeter

Leren van en met elkaar

Op basis van gesignaleerde trends binnen ons Samenwerkingsverband, signalen uit diverse overleggen zoals het Specialisten overleg, het Kans!overleg, OPR overleg, ALV overleg en overige overleggen wordt door het SWV regelmatig het initiatief genomen om informatie of studiebijeenkomsten te organiseren rondom thema’s bijvoorbeeld rondom hechting en autisme.

Het Samenwerkingsverband wil ook graag leren van ketenpartners. Om deze reden wordt minimaal 3 keer per jaar rondom de inhoudelijke domeinen van het ondersteuningsplan inhoudelijke specificatiebijeenkomsten georganiseerd.

Welke scholen horen bij het SWV Helmond-Peelland?

Wil je weten welke gemeenten en scholen onder het SWV Helmond-Peelland vallen?
 

Schoolbesturen bekijken

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!