Primair Onderwijs

Consultatie en advies

Soms is een ondersteuningsvraag voor een leerling dermate complex dat de vraag niet beantwoord kan worden door de eigen school/het schoolbestuur. Ook kan het zijn dat de school/het schoolbestuur nog wel kan voldoen aan de ondersteuningsvraag, maar dat er zorgen zijn voor de toekomst. Voor deze vragen kan een beroep worden gedaan op de gedragsdeskundigen van het SWV. De gedragsdeskundige kan onafhankelijk mee oplopen, bovenbestuurlijk meedenken en dienen als gids. Dit kan eenmalig zijn of intensief, in de vorm van een telefonisch consult, aansluiten bij een MDO of via het Kans!overleg. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers of andere betrokkenen ook contact met de gedragsdeskundige opnemen, dit wordt altijd teruggekoppeld met de school die verbonden is aan deze leerling.

Arrangementen

Voor ieder kind op tijd de juiste extra ondersteuning en begeleiding op het gebied van onderwijs inzetten. Dat is het uitgangspunt van het Samenwerkingsverband. Bij voorkeur geven we deze ondersteuning zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van het kind. Hiervoor zijn diverse arrangementen ontwikkeld.

Door arrangementen preventief of intensief in te zetten, willen we ervoor zorgen dat het onderwijs zo passend mogelijk is en aansluit op de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Arrangementen bekijken

Kans!overleg

Is er al ingezet op extra ondersteuning en blijven er vragen spelen over de ontwikkeling van het kind en/of zijn er twijfels over de meest passende school? In het Kans!overleg bepalen we samen op welke wijze het kind het beste ondersteund wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. 

Samen met ouders, gemeente en professionals gaan we op zoek naar een passende onderwijsvorm voor het kind. Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

  • Voor- en vroegschoolse voorziening
  • Primair onderwijs
  • Gemeente

Meer weten over de route van het Kans!overleg?

Download de flyer.

Toelaatbaarheidsverklaring

Het kan zijn dat de ondersteuningsbehoefte van het kind zo groot is dat een plek binnen het Speciaal (Basis) Onderwijs passender is. In dat geval moet er een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd (TLV). 

Voor kinderen die niet staan ingeschreven bij een reguliere basisschool dient vooraf het SWV geïnformeerd te worden. Als een kind al is aangemeld op een school dan heeft deze school de zorgplicht en wordt de aanvraag door de betreffende school gedaan.

Voorafgaand aan de TLV-aanvraag vindt een Triadegesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd met ouders, onafhankelijke deskundigen, de verwijzende school/ vroeg- en voorschoolse voorziening en de toekomstige school. Vanuit het Triadegesprek komt een aanvraag voor de TLV, deze aanvraag loopt altijd via het SWV.

Aanvragen TLV

Via onderstaande button start je de TLV aanvraag. De TLV aanvraag moet uiterlijk voor 15 juni ingediend te zijn bij het SWV. Let op! Bij de TLV aanvraag hoort een handtekeningformulier. Informatie over de TLV aanvraag vind je hier. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over de TLV aanvraag? Neem dan contact op met Jacqueline van Gurp

TLV Aanvragen

Leren van en met elkaar

Op basis van gesignaleerde trends binnen ons Samenwerkingsverband, signalen uit diverse overleggen zoals het Specialisten overleg, het Kans!overleg, OPR overleg, ALV overleg en overige overleggen wordt door het SWV regelmatig het initiatief genomen om informatie of studiebijeenkomsten te organiseren rondom thema’s bijvoorbeeld rondom hechting en autisme.

Het Samenwerkingsverband wil ook graag leren van ketenpartners. Om deze reden wordt minimaal 3 keer per jaar rondom de inhoudelijke domeinen van het ondersteuningsplan inhoudelijke specificatiebijeenkomsten georganiseerd.

Welke scholen horen bij het SWV Helmond-Peelland?

De gemeente waar het kind ingeschreven staat is leidend onder welk samenwerkingsverband het kind valt. Wil je weten welke gemeenten en scholen onder het SWV Helmond-Peelland vallen?
 

Schoolbesturen bekijken

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!